<%@ Language=JavaScript %> Untitled Document

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Agentúra Ministerstva školstva
vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

 

Operačný program:

Operačný program VZDELÁVANIE

Prioritná os:

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Prijímateľ:

Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice

Názov projektu:

Tvorme spolu modernú školu zaujímavú pre žiakov a potrebnú pre región

Kód ITMS projektu:

26110130156

Vzory príloh:

 1. personálna matica projektu

 2. pracovný výkaz - január 2011
  pracovný výkaz - február 2011
  pracovný výkaz - marec 2011
  pracovný výkaz - apríl 2011

  pracovný výkaz - máj 2011
  pracovný výkaz - jún 2011
  pracovný výkaz - júl 2011

  pracovný výkaz - august 2011
  pracovný výkaz - september 2011
  pracovný výkaz - október 2011
  pracovný výkaz - november 2011
  pracovný výkaz - december 2011
  pracovný výkaz - január 2012

  pracovný výkaz - február 2012
  pracovný výkaz - marec 2012

 3. vzor vyplňovania pracovného výkazu

 4. prezenčná listina za príslušnú aktivitu č. 1.
  prezenčná listina za príslušnú aktivitu č. 2.

 5. často kladené otázky

 6. kumulatívny mesačný výkaz - január 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - február 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - marec 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - apríl 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - máj 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - jún 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - júl 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - august 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - september 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - október 2011
  kumulatívny mesačný výkaz
  - november 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - december 2011
  kumulatívny mesačný výkaz - január 2012

  kumulatívny mesačný výkaz - február 2012
  kumulatívny mesačný výkaz - marec 2012
   

 7. úvodná strana
   

Pokyny pri vyplňovaní Pracovného výkazu a Kumulatívneho mesačného výkazu práce.

bližšie informácie môžete nájsť na webovej stránke www.asfeu.sk a podrobnosti pod možnosťou
"Dokumenty pre prijímateľov".