ŠKOLSKÝ PORIADOK
pre žiakov Strednej odbornej školy,
Ul. sv. Michala 36 v Leviciach
 

ÚVOD:

Stredná  odborná škola je škola, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom.

Poriadok školy bol vypracovaný na základe Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiaci majú práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a zákonných normách spoločnosti. Žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole, na podujatiach organizovaných školou i na verejnosti. 

Článok 1
PRÁVA ŽIAKOV
 

         Každý  žiak  má právo : 

1.       Na kvalitnú výuku vo zvolenom študijnom /učebnom/ odbore pri dodržiavaní základných pedagogických dokumentov a príslušných  právnych  noriem, na vzdelanie zamerané na vývoj  osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca.

2.       Na rovnaké zaobchádzanie vo vzdelaní – nebyť diskriminovaný z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku rodu alebo iného postavenia. 

3.       Na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní (oboznámení a  preškolení triednym  učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia). 

4.       Na oddych a voľný čas, na dodržiavanie základných psychohygienických zásad (počet prestávok, ich dĺžka, dĺžka vyučovania v jednom celku a pod.) 

5.       V duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor  a za tento názor nesmie byť nijako postihovaný.

6.       Na kladenie otázok vyučujúcemu a žiadať odpoveď k téme, ktorá sa preberá na hodine.

7.       Na objektívne skúšanie a hodnotenie, poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých  predmetoch, ako aj o celkovej klasifikácii.

8.       Ak žiak, alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. a 2. polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa odkedy sa dozvedel o jej výsledku požiadať o komisionálne preskúšanie. O povolení komisionálnej skúšky rozhoduje riaditeľ školy. 

9.       Na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede,  na zdôvodnenie klasifikácie a chýb v písomných prácach a testoch v lehote 14  pracovných dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.

10.   Zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti ,  po výbere má povinnosť ich navštevovať.

11.   Bezplatne využívať priestory školy na mimoškolskú činnosť (posilňovňa, telocvičňa, učebňa strojopisu, informatiky, učebne OV  a pod.) za prítomnosti pedagogického dozoru.

12.   Obrátiť sa na triedneho učiteľa, MOV a následne na riaditeľa školy, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.

13.   Predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce vo svojej triede, prípadne v škole svojmu triednemu učiteľovi, majstrovi odbornej výchovy, vedeniu školy, alebo žiackej školskej rade.

14.   Voliť a byť volený do triednej samosprávy, taktiež do žiackej školskej rady.

15.   Požiadať o opravnú skúšku, ak bol na konci II. polroka  klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov. Neplnoletý žiak požiada o skúšku  prostredníctvom zákonného zástupcu. 

16.   Podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, špeciálneho pedagóga. 

17.   Podľa zákona  žiak má  právo  v škole na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením alebo zneužívaním. Získavanie informácií o týraní alebo ohrození žiaka  sa  nepovažuje za neoprávnené zasahovanie do súkromia. 

18.   Žiaci so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením stupňa ich postihnutia (týka sa predmetov, v ktorých sa postihnutie prejavuje). Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania   v škole,  prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia. 

Článok 2
Povinnosti a správanie a  žiakov
 

         K  povinnostiam žiaka patrí : 

1.       Chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania (výchovné koncerty, exkurzie,...). Je povinný zúčastňovať sa účelových cvičení a samostatného kurzu na ochranu človeka a života, na odbornej praxi a na ďalších vzdelávacích činnostiach, ktoré sú súčasťou učebných plánov. 

2.       Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získať návyky poskytované strednou  školou,    pripravovať sa na odbornú činnosť v povolaní 

3.       Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať  sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov školy 

4.       Byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov školy, správať sa ku každému zamestnancovi s primeranou úctou v súlade s hodnotami školy 

5.       Dbať na slušné správanie a na kultúru vyjadrovania sa. Správať sa v škole i mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe

6.       Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok,  pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí. Podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia v objektoch školy. 

7.       Prezúvať sa na vyučovanie do prezuviek. Na hodiny telesnej výchovy nosiť cvičebný úbor. 

8.       Na vyučovanie v odborných učebniach, na odbornú prax a odborný výcvik je povinný nosiť predpísané pracovné oblečenie podľa pokynov vyučujúcich a majstrov odbornej výchovy. 

9.       Šetriť  školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, šetriť  elektrickú energiu, svetlo,  vodu a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, v prípade úmyselného poškodenia školského majetku alebo z nedbanlivosti musí žiak nahradiť škodu v plnom rozsahu.  

10.   Dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom poriadku, ako aj  pokyny  pedagogického dozoru 

11.   Predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy potvrdenie o neprítomnosti na vyučovaní zaznamenané v žiackej knižke (študentskom preukaze).  

12.   Nosiť na vyučovanie potrebné učebnice a ostatné pomôcky určené pokynmi vyučujúceho. 

13.   Nosiť so sebou osobné doklady, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne a žiacku alebo študentskú knižku. 

14.   Ak nie je z vážnych dôvodov pripravený na hodinu, ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny. 

15.   Udržiavať poriadok počas vyučovania a urobiť poriadok po skončení vyučovania v lavici a v triede, vyložiť stoličku na lavicu, utrieť tabuľu, urobiť poriadok na pracovisku, v odbornej učebni, v šatni, v sociálnych zariadeniach. 

16.   Dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarne predpisy. 

17.   V prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, majstra odbornej výchovy alebo dozorkonajúceho pedagóga. 

18.   Informovať triedneho učiteľa v prípade ochorenia na infekčnú chorobu, žiak môže nastúpiť do školy iba sa súhlasom lekára. 

19.   Oznámiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresu rodičov, či iné závažne údaje a skutočnosti týkajúce sa jeho osoby. 

20.   Dodržiavať povinnosti týždenníkov. 

21.   Na vybavovanie administratívnych záležitostí využívať žiakom vyhradený úradný čas cez prestávky vo vyučovaní. 


         
Žiakom je zakázané: 

22.   Fajčiť v priestoroch školy (budova A, budova B, parkovisko, dvor, chodník medzi dvomi budovami) ŠPPV alebo pri činnostiach organizovaných školou, ŠPPV.) 

23.   Prinášať do školy, na OV alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje alebo iné návykové látky, drogy. Je prísne zakázané prichádzať do školy pod ich vplyvom, požívať ich v škole, na OV alebo pri činnostiach organizovaných školou. Porušenie tohto zákazu sa pokladá za hrubé porušenie školského poriadku a rieši výchovnými opatreniami: pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania, podmienečné vylúčenie, pri opakovanom porušení vylúčenie zo školy. 

24.   Prinášať do školy, na OV alebo na činnosti organizované školou, OV veci ohrozujúce zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (elektronické hračky, spray, zábavná pyrotechnika, nožíky, zapaľovače a pod.) 

25.   Vchádzať alebo odchádzať zo školy iným ako hlavným vchodom (cez okná, bočným vchodom a pod.) 

26.   Vodiť si návštevy do budovy školy alebo na OV bez súhlasu zodpovedného pracovníka školy, MOV. 

27.   Vykláňať sa z okien, vyhadzovať smeti, pokrikovať a pod., aby nevzbudzovali verejné pohoršenie.

28.   Nosiť neprimerané množstvo peňazí, drahé veci zo žltého kovu, drahokamy, súčasti odevov a pod., ktoré môžu byť predmetom odcudzenia. V prípade odcudzenia hodnotných vecí škola za škodu nezodpovedá. 

29.   Používať a nabíjať mobilné telefóny počas vyučovania.

30.   Odcudzovať veci iných (krádeže). Porušenie tohto zákazu sa pokladá za hrubé porušenie školského poriadku. 

31.   Prejavovať psychické a fyzické násilie voči iným osobám, šikanovanie, rasizmus, šírenie pornografie, propagácia fašizmu a iných hnutí potláčajúcich základné ľudské práva a slobody. Porušenie sa hodnotí ako hrubé porušenie školského poriadku. 

        
         
Starostlivosť o zovňajšok

32.   Na vyučovanie a mimovyučovacie zamestnanie prichádza každý žiak v primeranom slušnom oblečení. 

33.   Podľa požiadaviek školského poriadku sa preobúva do čistej a zdravotne vyhovujúcej obuvi. 

34.   Na vyučovanie telesnej výchovy sa preoblečie do cvičného úboru podľa pokynov vyučujúceho. 

35.   Na praktických, laboratórnych cvičeniach a pri manuálnych prácach používa ochranný pracovný odev alebo ochranný plášť, požadovanú obuv a ostatné pridelené ochranné prostriedky podľa charakteru vykonávanej práce a pokynov pedagogického pracovníka (učiteľa, MOV, ostatných pracovníkov školy) 

36.   Oblečenie na odbornom výcviku a odbornej praxi - pracovný odev a predpísaná pracovná obuv. 

         
         Správanie žiakov na vyučovaní a mimo vyučovania 

37.   Každý žiak na začiatku vyučovacej jednotky zaujme miesto určené zasadacím poriadkom, prípadne vyučujúcim alebo MOV. 

38.   V priebehu vyučovania môže sa vzdialiť z vyučovacej hodiny len so súhlasom vyučujúceho a MOV. 

39.   Keď sa žiak z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie alebo nevypracuje domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Takto zameškané učivo si dodatočne osvojí a úlohy splní podľa pokynov vyučujúceho. 

40.   Počas vyučovania sa správa disciplinovane, sústredene sleduje prácu na hodine a aktívne sa do nej zapája, plní prikázané povinnosti, nevyrušuje spolužiakov, nepomáha im nedovoleným spôsobom. 

41.   Žiaci udržujú čistotu na chodbách a v záchodoch v budove školy aj na strediskách praktického vyučovania. 

42.   V školskej jedálni dodržiavajú žiaci určený poriadok a dbajú na kultúru stolovania.

43.   Žiak využíva prestávku na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na občerstvenie a oddych. Triedu opúšťa len v nutnom prípade a obedňajšiu prestávku využíva na regeneráciu síl a konzumáciu obeda.  

44.   Pri presunoch z jednej učebne do druhej, resp. z jednej budovy do druhej zachovávajú žiaci disciplínu a presúvajú skupinovo v čo najkratšom čase. 

45.   V čase vyučovania okrem presunov na vyučovanie je zakázané opustiť priestory školy bez súhlasu vyučujúceho. V prípade porušenia zákazu škola nezodpovedá za bezpečnosť žiaka.

46.   Po skončení vyučovania sa žiaci bez pedagogického dozoru nesmú zdržiavať v priestoroch školy.

47.   Povinnosti týždenníkov: Za poriadok v triede cez prestávky a plnenie úloh v súvislosti s prípravou triedy na vyučovanie zodpovedajú týždenníci, ktorí sú určení triednym profesorom. Ich mená sú uvedené v triednej knihe a na tabuli v daný týždeň. Ich povinnosti sú:      - dbá o poriadok v triede - prezúvanie, okná, krik a pod.
   - utiera tabuľu, vetrá učebňu     
   - chodí pre kriedu a pre pomôcky
   - nahlasuje poškodenie majetku školy
   - hlási neprítomnosť žiakov na hodine
   - hlási neprítomnosť učiteľa na hodine zástupcom riaditeľa školy (do 10 min. od začiatku hodiny)

48.   Na pomoc pri zabezpečovaní úloh triedy sa v triede volí triedna samospráva (minimálne 3 členná podľa uváženia triedneho učiteľa a počtu žiakov v triede)
      - predseda
      - pokladník
      - študijný referent
      - športový referent
      - kultúrny referent

49.   Správanie žiakov v odborných učebniach, počas výletov a exkurzií, sústredení, kurzov sa riadi podľa pokynov pedagógov pre dané odborné učebne a vymenované príležitosti.

         
      
  
Oslovovanie a pozdravy

50.   Žiaci zdravia vyučujúceho pri vstupe do triedy a odchode z triedy povstaním, sadnú si na pokyn vyučujúceho.

51.   Pedagogických a iných pracovníkov školy majú v úcte, v škole a na verejnosti ich zdravia a oslovujú "pán profesor, pani profesorka, pán majster, pán školník" a pod.

  
      
  
Starostlivosť o učebnice

52.   Žiaci sú zodpovední za poriadok a čistotu svojho pracovného miesta a im vydaných pomôcok.

53.   Ak zistí žiak poškodenie alebo stratu vecí, je povinný hlásiť to hneď vyučujúcemu a triednemu profesorovi a MOV.

54.   Ak sa zistí nešetrné zaobchádzanie so školským majetkom alebo zlomyseľné poškodenie, znáša žiak materiálnu zodpovednosť.

 

Článok 3
Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

(8) Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom. 

(9) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. 

(10) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

(11) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 8 až 10. 

(12) Ustanovenia v odsekoch 1 až 11 sa vzťahujú na osoby vo výkone väzby a osoby vo výkone trestu odňatia slobody primerane tak, aby sa ich vzdelávanie zabezpečovalo v súlade s osobitnými predpismi. 28)

 

Článok 4
Dochádzka do školy
 

1.       Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania hlavným vchodom, prezujú sa a idú do svojej triedy, na odbornom výcviku 10 minút pred začiatkom odborného výcviku. 

2.       Do školy si žiak prináša učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich, na OV pracovný odev a obuv, pracovné pomôcky.

3.       Pred vyučovacou hodinou si pripraví žiak všetko, čo bude potrebovať na príslušnom vyučovacom predmete.

4.       Hneď po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak zasadne na svoje miesto podľa zasadacieho poriadku a ticho čaká na príchod vyučujúceho.

5.       Organizácia vyučovacieho času:

Na teoretickom vyučovaní:
0. hodina: 7.10 – 7.55
1. hodina: 8.00 - 8.45
2. hodina: 8.50 - 9.35
3. hodina: 9.45 - 10.30
4. hodina: 10.35 - 11.20
5. hodina: 11.30 - 12.15
6. hodina: 12.20 - 13.05
obedňajšia prestávka (30 minút)
7. hodina: 13.35 - 14.20
8. hodina: 14.25 - 15.10

Na odbornom výcviku:
žiaci 1. a 2. ročníka učebných odborov - 6 vyučovacích hodín
žiaci 3. ročníka učebných odborov - 7 vyučovacích hodín
žiaci 3. a 4. ročníka študijných odborov - 7 vyučovacích hodín
1 vyučovacia hodina = 60 minút
Po dvoch hodinách odborného výcviku a odbornej praxe je najmenej 10 minútová prestávka, po troch hodinách 20 minútová prestávka. Po piatich hodinách je obedňajšia prestávka – 25 minút. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.  

         Ospravedlňovanie

6.       Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod je zákonný zástupca povinný najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi, alebo majstrovi odborného výcviku dôvod neprítomnosti. 

7.       Každú vymeškanú vyučovaciu hodinu je povinný žiak riadne ospravedlniť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odborného výcviku najneskôr do 2 dní po návrate na vyučovanie. 

8.       Riadne ospravedlnenie sa rozumie:
      a) lekárske potvrdenie, môže byť aj v žiackej knižke, podpísané aj rodičom
      b) priepustka potvrdená triednym učiteľom, MOV alebo vedením školy
      c) ospravedlnenie zákonného zástupcu žiaka, resp. žiaka v prípade plnoletosti, v prípade trvania neprítomnosti najviac 3 dni

9.       Vymeškanie pre vopred známu príčinu:
      a) z jednej hodiny uvoľňuje na priepustku príslušný vyučujúci, MOV
      b) na jeden deň uvoľňuje na priepustku triedny učiteľ, HMOV
      c) na dva alebo viac dní uvoľňuje na žiadosť zákonného zástupcu, v prípade plnoletosti na žiadosť žiaka, riaditeľ školy
     V týchto troch prípadoch potvrdená priepustka, resp. odsúhlasená žiadosť sa stáva zároveň ospravedlnenkou. 

10.   Ak sa u žiaka alebo v rodine vyskytne infekčná choroba, ihneď to písomne oznámi triednemu učiteľovi, MOV do školy príde iba so súhlasom lekára. 

11. Ak žiak vymešká vyučovanie pre nepredvídanú príčinu, prinesie hodnoverné ospravedlnenie. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od lekára. Ak sa neprítomnosť pre chorobu opakuje častejšie, môže učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie. 

12. Ak neprítomnosť žiaka nebude najneskôr do 2 dní ospravedlnená žiadnym z horeuvedených spôsobov, zameškané hodiny sa vykážu ako neospravedlnené. 

13. Správanie žiaka, ktorý vymešká v priebehu klasifikačného obdobia bez náležitého ospravedlnenia sa hodnotí podľa normatív hodnotenia žiakov ZSŠ 

14. Ak žiak plní povinnú školskú dochádzku škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa podľa ustanovenia § 3 ods. 14 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Toto oznámenie škola zašle najneskôr do 3 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Kópiu tohto oznámenia zašle škola aj ÚPSVaR, odboru sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska rodiča.

15. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka, resp. žiaka ak je plnoletý, aby v určenej lehote doložil dôvod neprítomnosti, súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na ospravedlnenie, týmto dňom prestáva byť žiakom školy (podľa § 12 ods. 3 Vyhlášky MŠ SR č. 80/1991 Z. z.).

 

Článok 5
Hodnotenie a klasifikácia

1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný
Predmety, ktoré sa neklasifikujú sú určené v učebných plánoch.

2. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 - veľmi dobré
2 - uspokojivé
3 - menej uspokojivé
4 - neuspokojivé 

3. Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca. 

4. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. 

5. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v náhradnom termíne a v dňoch určených riaditeľom školy. 

6. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa strednej školy o komisionálne skúšanie, ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ strednej školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet. 

9. Žiak, ktorý v priebehu klasifikačného obdobia vymeškal z vyučovania povinného predmetu viac ako 30 % z dotácie vyučovacích hodín môže vyučujúci po dohode s riaditeľom školy nariadiť komisionálnu skúšku. Neklasifikovaný žiak je skúšaný skúšobnou komisiou v náhradnom termíne. 

         
         Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

1.Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

2.Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník, k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje zákonný zástupca 

Článok 6
Výchovné opatrenia 

1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 

2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, majster odborného výcviku, vedúci strediska praktického vyučovania, riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. 

Pochvala triednym učiteľom:    za výborný prospech – prospel s vyznamenaním,
                                          za úspešnú reprezentáciu školy,
                                          za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
                                          za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou, alebo inštitúciou. 

Pochvala majstra OV:           za výborný prístup k práci na ODV.

Pochvala riaditeľom školy:     za výborný prospech – prospech 1,0,
                                        za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich žiakov podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa,
                                        za úspešnú reprezentáciu školy, za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou, alebo inštitúciou.

         
         Normatív hodnotenia žiakov SOŠ  

Napomenutie triednym učiteľom, MOV
- za 1 - 3 neospravedlnené hodiny
- 2 zápisy v triednej knihe alebo v denníku OV
- 1 krát fajčenie
- 1 krát porušenie školského poriadku 

Pokarhanie triednym učiteľom, MOV
- za 4 - 7 neospravedlnených hodín
- za 4 zápisy v triednej knihe alebo v denníku OV
- za ďalšie porušovanie školského poriadku
- 2 krát fajčenie v zakázaných priestoroch (škola, OV, šk. akcie)
- za vulgárne vyjadrovanie sa  

Pokarhanie riaditeľom školy
- za 8 - 14 neospravedlnených hodín
- za závažnejšie porušovanie školského poriadku podľa uváženia pedag. pracovníkov
- za vyvolávanie výtržností, bitiek
- za hrubé správanie voči pedagogickým pracovníkom alebo na verejnosti
- za opakované vulgárne vyjadrovanie
- za opakované fajčenie (3 krát), požívanie alkoholických nápojov 

Znížená známka zo správania na stupeň "2"
- za 15 - 21 neospravedlnených hodín
- za 6 a viac zápisov v triednej knihe alebo denníku OV
- za hrubé správanie voči ped. pracovníkom alebo na verejnosti
- za nevhodné správanie voči žiakom - bitku, ublíženie na zdraví, vydieranie, šikanovanie a iné prejavy, ktoré narušujú výchovno-vyučovací proces
- za opakované fajčenie alebo za opakované požitie alkoholických nápojov
- za opakované porušenie školského poriadku po udelení pokarhania riaditeľom školy
 

Znížená známka na stupeň "3"
- za 22 - 34 neospravedlnených hodín
- za hrubé správanie voči ped. pracovníkom alebo na verejnosti
- za nevhodné správanie voči žiakom tak ako pri zníženej známke "2" len s posúdením nebezpečnosti činu
- za pokračovanie porušovaní zákazu fajčenia alebo požívania alkoholu alebo za prechovávanie drog

Znížená známka na stupeň "4"
- za 35 a viac neospravedlnených hodín
- za opakované hrubé porušenie školského poriadku
- za prechovávanie, rozširovanie a užívanie drog. 

Podmienečné vylúčenie zo školy - po prerokovaní v pedagogickej rade

- v priebehu klasifikačného obdobia sa udeľuje za 35 a viac neospravedlnených hodín
- za skutky, ktoré po predchádzajúcich výchovných opatreniach pokračujú - bitky, výtržnosti, vydieranie, šikanovanie, hrubé správanie, neprimerané vyjadrovanie, fajčenie, pitie, vyhrážanie - akékoľvek voči hocikomu, za prechovávanie a užívanie drog
- v klasifikačnom období, v ktorom bolo udelené podmienečné vylúčenie sa znižuje známka zo správania na stupeň 3
- školopovinným žiakom v prvom ročníku sa udeľuje miesto podmienečného vylúčenia pokarhanie riaditeľom školy a znížená známka zo správania na stupeň 3
- v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie 1 rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia. 

Vylúčenie zo školy - po prerokovaní v pedagogickej rade
- za opakované porušenie školského poriadku po udelení podmienečného vylúčenia zo školy
- keď predchádzajúce výchovné opatrenia neboli účinné a nie je predpoklad nápravy, a porušovanie školského poriadku sa opakuje
- za krádež
- za opakované prechovávanie a užívanie drog, alebo za rozširovanie drog
- za úmyselné činy ohrozujúce zdravie osôb, poškodzujúce majetok školy a dobré meno školy
- za ponižovanie ľudskej dôstojnosti
- v prípade, že žiak je školopovinný, miesto vylúčenia sa udeľuje znížená známka zo správania na stupeň 4 a pokarhanie riaditeľom školy. 

         
         Všeobecné ustanovenia pri udeľovaní výchovných opatrení

1. Všetky výchovné opatrenia sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. 

2. Výchovné opatrenia sa udeľujú po konzultácii so žiakom, resp. jeho zákonným zástupcom a prejednaní všetkých okolností, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. 

3. Všetky výchovné opatrenia treba konzultovať aj s výchovným poradcom, ktorý vedie evidenciu problémových žiakov. 

4. Triedny učiteľ po prerokovaní s výchovným poradcom, zákonným zástupcom a MOV spracuje návrh a predloží riaditeľovi školy. 

5. Ťažké priestupky ako šikanovanie, krádež, dealerstvo či prechovávanie drog oznamovať zákonným zástupcom žiačok a riešiť v spolupráci s výchovným poradcom a pedagogicko-psychologickou poradňou. Podozrenie na dealerstvo drog sa hlási polícii. 

6. Pri podmienečnom vylúčení a vylúčení žiaka sa predvolávajú zákonní zástupcovia. 

7. Výchovné opatrenia zapíše triedny profesor do katalógových listov a predložia riaditeľovi školy, ktorý ich písomne oznámi zákonným zástupcom. 

Poznámka:
Za zápis v tr. knihe sa považuje zápis o porušení niektorého ustanovenia školského poriadku. Triedny učiteľ si vedie denník o každom žiakovi, kde zaznamenáva všetky priestupky žiaka a riešenia so zákonným zástupcom. 

Článok  7
Zmeny v štúdiu

          Prestup na inú strednú školu

 1.Prestup na inú strenú školu, na ten istý alebo iný študijný /učebný/ odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási 

2. Zmenu študijného /učebného/ odboru povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roka. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť na    vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom odbore. Obsah,      rozsah a termín skúšky určí riaditeľ strednej školy. 

3. Zmeny odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľujú na žiadosť žiaka po vyjadrení zákonného zástupcu. 

         
      
  Prerušenie štúdia

1. Riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na jeho žiadosť, alebo žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to na 3 roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. 

2. Ak  bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ strednej školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie. 

3. Riaditeľ strednej školy je povinný prerušiť štúdium žiačke pre ťarchavosť a materstvo ak praktické vyučovanie obsahuje činnosti zakázané ťarchavým ženám – matkám do konca deviateho mesiaca 

4. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia

5. K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa za neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca

Levice 30. 08. 2012                                             Mgr. Zuzana Nemčoková
                                                                              riaditeľka školy

 

 

Vnútorná organizačná smernica
Strednej odbornej školy, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach
k prevencii sociálno-patologických javov

         Organizačnú smernicu vydáva riaditeľka Strednej odbornej školy, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach z dôvodu predchádzania negatívnym sociálno-patologickým javom spôsobeným fajčením, užívaním a distribúciou alkoholu a iných návykových látok. Cieľom opatrení je prispievať k vytvoreniu a udržaniu „zdravie podporujúceho prostredia“ v škole, dosiahnutie jednotného postupu protidrogovej prevencie a pri riešení priestupkov v oblasti sociálno-patologických javov.

         Organizačná smernica je v súlade s Organizačným poriadkom SOŠ Levice, Národným programom boja proti drogám, projektom „Škola podporujúca zdravie“ ako i právom jedinca na zdraviu neškodlivé prostredie. 

A)    V priestoroch školy, odborného výcviku a ich okolí, na školských akciách (aj mimo areálu školy) sa zakazuje fajčiť žiakom školy bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. Žiakom mladším ako 18 rokov zakazujem tiež prechovávanie tabakových výrobkov a propagáciu fajčenia akoukoľvek formou.

B)     V priestoroch školy, odborného výcviku a ich okolí ako aj na školských akciách (aj mimo školy) sa zakazuje prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje vrátane piva žiakom školy bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. V prípade porušenia zákazu sa stanovuje nasledovný postih:
1.
      napomenutie triednym učiteľom alebo MOV, oznam rodičom
2.
      napomenutie riaditeľom školy, predvolanie rodičov
3.
      znížená známka zo správania na stupeň 2
4.
      znížená známka zo správania na stupeň 3
5.
      znížená známka zo správania na stupeň 4 s podmienečným vylúčením, príp. vylúčenie zo školy.

Žiak je povinný v prípade podozrenia počas odbornej praxe podrobiť sa dychovej skúške na alkohol (BOZP) a v prípade pozitívneho výsledku prax ihneď ukončí. Škola neodkladne informuje a kontaktuje zákonných zástupcov. V rámci vyučovacieho procesu sa aj len v prípade podozrenia na užitie alkoholu informuje rodič.

C)    V priestoroch školy, odborného výcviku, na školských akciách (aj mimo školy) zakazuje sa prechovávať a užívať drogy a iné omamné látky žiakom školy bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. V prípade porušenia zákazu sa stanovuje nasledovný postup:
1.konzultácia s koordinátorom prevencie drogových závislostí
2.pohovor s triednym učiteľom
3.predvolanie rodičov a návrh na psychologické, príp. odborné vyšetrenie na CPLDZ
4.v prípade opakovaného porušenia návrh na zníženú známku zo správania na stupeň 3 (ak sa jedná o indikovanú záležitosť, odporučiť do odbornej starostlivosti CPLDZ a po absolvovaní liečby umožniť pokračovanie v štúdiu)
5.pri opakovanom porušení znížená známka na stupeň 4, podmienečné vylúčenie zo školy, oznam rodičom
6.pri podozrení na dílerstvo neodkladne kontaktovať políciu, znížená známka zo správania na stupeň 4, podmienečné vylúčenie zo školy, pri opakovaných priestupkoch a preukázanom dílerstve vylúčenie zo školy. 

D)    V priestoroch školy, odborného výcviku, na školských akciách (aj mimo školy) sa zakazuje:
-
   prinášať predmety ohrozujúce život a zdravie
-
   nosiť oblečenie alebo predmety propagujúce rasizmus, násilie, militarizmus, nacionalizmus, intoleranciu či predmety znevažujúce ľudskú dôstojnosť, národnosť či vierovyznanie
-
   pri práci s internetom vstupovať na webstránky propagujúce alebo súvisiace s vyššie uvedeným
-
   používať mobilné telefóny počas vyučovacieho procesu
-
   prinášať do školy predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť pri vyučovacom procese (playstation, nintendo, Ipod, mp3 prehrávače a pod.)

E) Za neetické správanie, ohováranie, osočovanie spolužiakov a zamestnancov SOŠ na sociálnych sieťach bude žiak riešený disciplinárne podľa miery zavinenia.

 

Levice 30. 08. 2012                                              Mgr. Zuzana Nemčoková
                                                                                riaditeľka školy

 

 

 

Vstupné školenie žiakov SOŠ v Leviciach
z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI  PRÁCI 

1. Postup na registráciu školského úrazu a evidenciu nebezpečných udalostí podľa SMERNICE vydanej riaditeľkou SOŠ v Leviciach,  vypracovanej podľa metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 24/2006-R k zavedeniu jednotného postupu na registráciu školského úrazu a evidenciu nebezpečných udalostí v podmienkach  SOŠ v Leviciach 

Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia  žiaka ak sa stal:
a) pri výchovno-vzdelávacej činnosti na  SOŠ v Leviciach, alebo nepovinnej činnosti organizovanej školou, alebo v priamej súvislosti s ňou,
b) pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ak ich žiak vykonal na príkaz alebo so súhlasom  učiteľa, MOV alebo povereného zamestnanca SOŠ v Leviciach.

Registrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka na výučbe na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka.
Registrovaným školským úrazom nie je
úraz žiaka, ktorý sa stal pri odbornej praxi vykonávanej u fyzickej alebo právnickej osoby na základe dohody, brigády alebo inej činnosti. Takýto úraz sa považuje za registrovaný pracovný úraz.
Neregistrovaný školský úraz je
úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka na výučbe na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej menej ako štyri dni, prípadne ak aj nedôjde k neprítomnosti žiaka na výučbe, ale dôjde k poškodeniu jeho zdravia úrazom.
Závažný úraz znamená
veľmi vážne poškodenie zdravia, ide o:
a) smrť, ktorá nastala následkom úrazu, alebo
b) ťažkú ujmu na zdraví, ktorou je vážna porucha zdravia, alebo vážne ochorenie, alebo
c) predpokladanú dĺžku liečenia postihnutého najmenej 42 kalendárnych dní.
Zamestnanci a žiaci školy sú povinní oznámiť vznik úrazu a vznik nebezpečnej udalosti. 

Vznik registrovaného školského úrazu, neregistrovaného školského úrazu a nebezpečnej udalosti sa oznamuje hospodárovi školy. Záznam o registrovanom školskom úraze sa spisuje najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu.

2. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na SOŠ v Leviciach 

Zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a iných psychotropných látok v triedach, na pracoviskách a v priestoroch  školy, ako aj nastúpenia pod ich vplyvom na výučbu. Požitie alkoholu, omamných látok alebo iných psychotropných látok žiakom počas výučby, v priestoroch školy aj mimo týchto priestorov, nastúpenie na výučbu pod vplyvom týchto látok, ako aj odmietnutie podrobiť sa kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo iných psychotropných látok, ktorú vykonáva škola alebo príslušný orgán štátnej správy (v prítomnosti zákonného zástupcu žiaka ak nie je žiak plnoletý) sa považuje v zmysle školského poriadku za hrubé porušenie školského poriadku. Každé pozitívne zistenie požitia alkoholu, omamných látok je riešené v zmysle školského poriadku. 

Zákaz fajčiť vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch objektov SOŠ v Leviciach, ako aj na vonkajšej komunikácií vo vzdialenosti aspoň 5 m od hlavného vstupu do objektov školy a 5 m od obvodových múrov objektov školy. Porušenie tohto zákazu sa považuje za porušenie školského poriadku, na základe ktorého vedenie školy vyvodí voči žiakovi dôsledky v súlade s poriadkom školy. 

Použitie ochranného opatrenia

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:
    a)
       zákonného zástupcu
    b)
       zdravotnú pomoc (zákon  č. 355 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia)
    c)
       policajný zbor (paragraf zákona č.1993 Z.Z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov)
Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.
 

Rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné a zdravotné označenia, ktoré sa vzťahujú na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytujú pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, piktogramu, symbolu a farby.
Značky sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov a únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci, ako aj na umiestnenie prostriedkov na hasenie požiarov. 

Dodržiavať zásady bezpečnej práce na elektrických strojoch a zariadeniach:

A. Žiakom je zakázané:
a) zasahovať do akéhokoľvek elektrického zariadenia s výnimkou zariadení pripojených na bezpečné napätie alebo bezpečný prúd,
b) pracovať na nekrytých živých častiach elektrického zariadenia a dotýkať sa týchto častí priamo alebo akýmkoľvek predmetom,
c) používať a opravovať chybné a poškodené elektrické zariadenia.

B. Povinnosťou žiakov je:
a) pri obsluhe elektrických zariadení postupovať podľa návodu a inštrukcií vydaných výrobcom a podľa pokynov vyučujúceho učiteľa,
b) dbať o to, aby elektrické zariadenia neboli preťažované alebo poškodzované,
c) ihneď odpojiť chybné elektrické zariadenia a závadu hlásiť vyučujúcemu učiteľovi (za chybné sa považuje zariadenie napr. s poškodenou izoláciou, páchnuce po spálení, dymiace, neobvykle hlučné, s nárazovým chodom, silným hučaním, trhavým rozbehom, iskriace, brniace, trasúce a pod.),
d) po skončení práce elektrické zariadenia spoľahlivo odpojiť od siete vypínačom. 

OCHRANA PRED POŽIARMI 

3. Oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch SOŠ v Leviciach v zmysle platných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi. 

Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera.

Vzniknutý požiar sa nahlási telefonicky alebo osobne na vrátnicu, kde je zabezpečená služba počas prevádzky školy. Povinnosti zamestnancov a žiakov v prípade vzniku požiaru sú vymedzené v Požiarne poplachových smerniciach a organizáciu evakuácie osôb z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom upravuje Požiarny evakuačný plán. Táto dokumentácia, ako aj aktuálny zoznam členov protipožiarnej hliadky, je umiestnená na vhodných miestach objektov tak, aby bola viditeľná a trvalo prístupná všetkým osobám.

Povinnosťou zamestnancov, študentov, ako aj osôb, ktoré sa so súhlasom riaditeľky školy, respektíve ňou poverenou osobou zdržiavajú v priestoroch a objektoch školy je:
    
a) dodržiavať vyznačené zákazy, plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
    b) oznámiť bez zbytočného odkladu vznik požiaru,
    c) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi je zakázané:
a) fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) sedieť na vykurovacích telesách  (gamatkách) umiestnených v triedach a na chodbách budovy A,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k prenosným hasiacim prístrojom, požiarnym vodovodom,
e) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, alebo zneužiť linku tiesňového volania.

4. Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z Požiarnych poplachových smerníc a Požiarneho evakuačného plánu
Zamestnanec, alebo žiak, ktorý spozoruje vznik požiaru vyhlasuje požiarny poplach pre osoby v ohrozených priestoroch hlasným volaním HORÍ.
 

Pri vyhlásení požiarneho poplachu je potrebné:
    a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
    b) ohlásiť vznik požiaru telefonicky alebo osobne na  vrátnicu - v objekte, kde vznikol požiar,
    c) odstrániť do bezpečnej vzdialenosti horľavé materiály,
    d) vypnúť hlavný vypínač elektrického prúdu v elektrickej rozvodnej skrini,
   e) pristúpiť k likvidácii požiaru dostupnými prostriedkami, teda hasiacimi prístrojmi,Vf) urýchlene opustiť pracovisko, ak sa na ňom nachádzajú materiály, od ktorých môže dôjsť k výbuchu a nedajú sa odstrániť,
    g) pri privolaní jednotky hasičského a záchranného zboru ohlásiť:
    • číslo telefónu, z ktorého sa požiar ohlasuje,

    • meno osoby, ktorá hlási vznik požiaru,
    • názov a adresu školy, ako aj adresu objektu, v ktorom vznikol požiar,
    • o aký druh požiaru sa jedná,
ostať na mieste odkiaľ sa volá a počkať na spätný dotaz dispečera, ktorý overí pravdivosť podávanej správy. 

Dôležité telefónne čísla:
Integrovaný záchranný systém tel.č.     112
Hasičská a záchranná služba tel.č.        150
Záchranná zdravotná služba tel.č.         155
Polícia tel.č.                                      158