<%@ Language=JavaScript %> Untitled Document

 

Výzva programu pre financovanie rozvojových projektov „Otvorená škola 2007"

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 2 Smernice č. 6/2005-R, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na rozvojové projekty, vyhlásilo tematický okruh na rozvojové projekty pod názvom „Otvorená škola 2007" na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií s cieľom podnietiť spoluprácu základných a stredných škôl s partnermi mimo školy na podporu budovania informačnej spoločnosti.

     Predložené projekty boli posudzované a hodnotené podľa nasledovných kritérií: 

          ·  súlad projektu s prioritnými oblasťami programu
          
·  prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy
          ·  kvalita spolupráce žiakov, učiteľov, rodičov, miestneho obyvateľstvaa odborníkov              v predmetnej oblasti na riešení a podpore projektu
          
·  nápaditosť a originalita
          ·  kvalita rozpočtu, ekonomická efektívnosť projektu.

Náš projekt 

Nové informačné technológie vo vyučovaní a v styku s verejnosťou na Združenej strednej škole v Leviciach

1.    Časový harmonogram realizácie projektu

Názov aktivity

Predpokladaný termín realizácie

august

september

október

november

december

1.Diskusné fórum

 

 

X

 

 

2.Študentský portál

 

 

 

X

 

3.Vzdelávanie učiteľov

 

 

 X

 X

 X

4.Škola a telesne postihnutí

 

X

 X

 X

 

5.Levice a okolie v cudzom jazyku

 

 X

 X

X

X

6.Partnerská škola

 

 

 

 

X

2.    Zameranie projektu na

-          priamu účasť rodičov na projektoch školy
-         
spoluprácu školy so samosprávou a turistickou informačnou kanceláriou Levíc
       v oblasti regionálneho cestovného ruchu

-         
pokračovanie v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých –
      organizovanie aktivít a kurzov pre ich potreby

-         
tvorba digitálnych metodických materiálov pre učiteľov s možnosťou ich
      zverejnenia na webovej stránke školy,

-         
budovanie lepšieho informačného systému školy pre učiteľov, žiakov, rodičov a
      širokej verejnosti

3. Zabezpečenie projektu 

-          Vypracovanie projektu Mgr. Z. Nemčoková
-         
Po schválení projektu nabehne realizácia projektu okamžite.
 z:koordinátor projektu, RŠ
-          Vytvorenie projektového tímu:          
koordinátor projektu:
Mgr. Z. Nemčoková
odborný personál:
Mgr. Z. Nemčoková, Ing, M. Agárdyová,

4. Komentár k rozpočtu

1 PC do zborovne                                                                          18 000 Sk
1 multifunkčné zariadenie do zborovne                                              6 000 Sk
1 PC do učebne kozmetičky, kaderníčky                                         18 000 Sk
1 Dataprojektor                                                                             25 000 Sk
1 Digitálny fotoaparát                                                                       5 000 Sk
2 ks notebookov                                                      2x21 000 Sk = 42 000 Sk

6 ks PC do učebne                                               6x18 000 Sk = 108 000 Sk
sieť-switch, kábel, koncovky                                                            8 000 Sk

Spolu                                                                                        230 000 Sk

Lektorská činnosť                                                                         19 200 Sk

Vedenie tímov                                                                               10 000 Sk

Ostatní                                                                                          4 000 Sk

Materiál                                                                                          1 300 Sk

Ľudské zdroje                                                                             34 500 Sk

 

fotogaléria