Škola má vyše 120 ročnú históriu. S počtom žiakov 902 v školskom roku 2004/2005 patrí v regióne k najväčším školám. Poskytuje veľký výber možností štúdia v 13 učebných odboroch, v troch študijných odboroch, v šiestichštudijných odboroch nadstavbového štúdia. Okrem toho má kredit na organizovanie rekvalifikačných kurzov. Veľkému záujmu sa teší študijný odbor obchod a podnikanie v obchode, turistike a cestovnom ruchu. Absolventi majú možnosť získať certifikát SOPK. Škola v rámci odborného výcviku prevádzkuje jedáleň, cukráreň, cukrárenskú výrobňu a poskytuje služby vo vlastnom kaderníctve, kozmetickom salóne, v autodielni a v stolárstve. Vysoká kvalita teoretického a praktického vzdelávania sa odráža na výrazných úspechoch v krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Škola sa aktívne zapája do projektov EÚ - SOCRATES a LEONARDO. V spolupráci s partnermi v Španielsku, Taliansku, ČR, MR, Nemecku, Poľsku, Fínsku a na Cypre ponúka možnosť výmennej odbornej praxe a po skončení štúdia aj zamestnania sa v zahraničí.

Strediská praktického vyučovania:

 • dielne:
  - pre stolárov
  - pre inštalatérov
  - pre elektrikárov
  - pre zváračov
  - pre murárov
  - pre maliarov
 • prevádzky - školské pracoviská praktického vyučovania
  - jedáleň Fontána, Záhradná 4, Levice
  - cukráreň Snežienka a cukrárenská výrobňa, Ul. 29. augusta 18, Levice
  - kaderníctvo Ruža, Poľná 6, Levice
  - kaderníctvo, Záhradná 4, Levice
  - kozmetický salón, Záhradná 4, Levice
  - autodielňa, pneuservis, Kálnická 1/A, Levice
 • odborný výcvik vo vyšších ročníkoch sa vykonáva na pracoviskách zriadených u súkromníkov

Odborné učebne:

 • dve učebne informatiky
 • multimediálna učebňa
 • učebňa techniky administratívy
 • učebňa cudzích jazykov
 • učebňa stolovania
 • učebňa šitia a ručných prác
 • učebňa chémie
 • posilovňa

Vzdelávacie a školské projekty:

 • Infovek
 • Otvorená škola
 • Informačné a metodické centrum služieb
 • Školský päťboj
 • Efektívna orientácia a presadenie na trhu práce

Medzinárodné projekty a družobné vzťahy:

 • Socrates - Comenius 1 - Partnerstvo škôl so školami zo Španielska, Talianska, Fínska, Českej republiky, Poľska, Nemecka, Maďarska
 • výmenná prax na družobných školách v MR v mestách Balassagyarmat a Pápa

Starostlivosť o talenty:

 • účasť na súťažiach zručnosti
 • stredoškolská odborná činnosť
 • študentská firma
 • predmetové olympiády
 • korešpondenčné súťaže
 • účasť na celoslovenských súťažiach DANUBIUS GASTRO, HERA, ZLATÁ ČIAPKA - NESTLÉ, CENA LAUGARÍCIA, CASTROL, súťaž maliarov CEMAS

Prezentácia školy:

 • Deň otvorených dverí
 • Školská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov stredných škôl s medzinárodnou účasťou - JUVYR
 • Predajná výstava výrobkov žiakov stredných škôl - MLADÝ TVORCA
 • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
 • Metodické dni v rôznych odboroch
 • Európsky deň rodičov a škôl

Mimoškolská činnosť:

 • plavecký kurz
 • lyžiarsky kurz
 • tanečný krúžok
 • krúžok výpočtovej techniky
 • výtvarný krúžok
 • recitačný krúžok
 • športové hry
 • exkurzie
 • výlety
 • mládežnícky klub

Tradičné podujatia:

 • imatrikulácia
 • talenty
 • študentský ples
 • stužkové slávnosti
 • rozlúčkové slávnosti

 

Absolventi majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES

Združená stredná škola obchodu a služieb v Leviciach sa zapojila v tomto školskom roku do medzinárodného projektu CERTIFIKATE, ktorú vydáva spoločnosť International Education Society - IES. Cieľom tohto projektu je hodnotenie vzdelávacích inštitúcií v medzinárodnom merítku. ZSŠ OaS bol 15. apríla 2004 na základe hodnotenia výsledkov expertnou komisiou priznaný rating BB tzn. "Kvalitná vzdelávacia inštitúcia s veľmi dobrou profesionálnou úrovňou". Zároveň získala možnosť vydávať absolventom medzinárodný certifikát IES v anglickom a úradnom jazyku, na požiadanie aj v nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom a portugalskom jazyku. Je to celosvetovo akceptovaný doklad, ktorý poskytuje budúcemu zamestnávateľovi kompletnú informáciu o absolvovanom vzdelaní a úrovni inštitúcie, ktorá vzdelávanie zabezpečila. Certifikované sú nasledovné odbory školy:
- mechanik opravár cestných motorových vozidiel
- cukrár
- kaderník
- kozmetička
- obchod a podnikanie so zameraním na podnikanie v obchode
- obchod a podnikanie so zameraním na podnikanie v cestovnom ruchu
- spoločné stravovanie
- vlasová kozmetika
- strojárstvo - výroba, montáž a oprava strojov, prístrojov a zariadení
- prevádzka obchodu

 

Motto:

Svetom vládne jediná filozofia - úspech.
Vzdelanie a schopnosti jedinca sú predpokladom úspechu a v dnešnom svete vládne úspech.